Kano Jigoro Shihan(1860-1938)Fondatore delKodokan Judo 1882

Seiryiku zen yo

Jita kyoei

Judigiocando (3-5 anni)

Giovedì 16,30 -17,30

Judo Bambini ( 6-8 anni )Lunedì – Mercoledì

16,30 - 17,30

Judo Ragazzi (9-12 anni)Lunedì – Mercoledì

17,30 - 18,30

Agonisti

Lunedì – Mercoledì

18,45 - 20,00

Venerdi

18,30-20,00

Adulti

20,00 - 21,00