Kano Jigoro Shihan  (1860-1938)Fondatore del  Kodokan Judo 1882

Judigiocando (3-5 anni)

Giovedì 16,30 -17,30

Judo Bambini ( 6-8 anni )

Lunedì – Mercoledì

17,00 - 18,00 

Judo Ragazzi (9-12 anni)

Lunedì – Mercoledì

18,00 - 19,00

Agonisti 

Lunedì – Mercoledì -Venerdi

19,00 - 20,00

Adulti

20,00 - 21,30

Seiryiku zen yo

Jita kyoei