Kano Jigoro Shihan  (1860-1938)Fondatore del  Kodokan Judo 1882

Seiryiku zen yo

Jita kyoei

Judigiocando (3-5 anni)

Giovedì 16,30 -17,30

Judo Bambini ( 6-8 anni )

Lunedì – Mercoledì

16,30 - 17,30 

Judo Ragazzi (9-12 anni)

Lunedì – Mercoledì

17,30 - 18,30

Agonisti 

Lunedì – Mercoledì

18,45 - 20,00

 Venerdi

18,30-20,00

Adulti

20,00 - 21,00